ติดต่อนายกเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่                     ๑๓-๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้   ดาวน์โหลดเอกสาร

ศุกร์, 23 สิงหาคม 2019

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๓ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ...

พุธ, 31 กรกฎาคม 2019

อ่านต่อ

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

อังคาร, 30 เมษายน 2019

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง รวม  ๓ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน

เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จะจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 12 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี 2

      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562    นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี2  ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล และประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดพร้อมกับโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาตำบลของประชาชนในพื้นที่ ”...

พฤหัสบดี, 7 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี 2

     วันที่ 30 มกราคม 2562    นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี2  ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล และประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดพร้อมกับโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาตำบลของประชาชนในพื้นที่ ”  ...

พุธ, 30 มกราคม 2019

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs

เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวกจะจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs  ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.เป้นต้นไป  ณ บริเวณห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

พฤหัสบดี, 3 มกราคม 2019

อ่านต่อ

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

เทศบาลตำบลท่าไม้รวกจัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ เพื่อให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบขึ้น โดยจัดให้มีการแจกบัตรคิวสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการในหน่วยงานภายในเทศบาล เช่น งานสาธารณสุข การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  และให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ        

พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2020

อ่านต่อ

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงาน  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก           วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลท่าไม้รวก จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงาน  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  โดยปลัดมานะ ภุมรา นำพนักงานเทศบาลร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ ให้สะอาด สวยงาม ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงช่วงหน้าฝน  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงาน  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างความสามัคคีในองค์กร ให้พนักงานรู้จักการเสียสละ ...

พุธ, 17 มิถุนายน 2020

อ่านต่อ

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโคโรนา 2019

16 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโคโรนา 2019  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 กลุ่มเปราะบางในอำเภอท่ายาง ประกอบด้วย ตำบลกลัดหลวง เขากระปุก ท่ายางและท่าไม้รวก จำนวน 180 คน                

พุธ, 17 มิถุนายน 2020

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

เทศบาลตำบลท่าไม้รวกจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก           เวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒           สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก...

พุธ, 27 พฤษภาคม 2020

อ่านต่อ

มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ จากงบสนับสนุนของสันนิบาตเทศบาล           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก พร้อมด้วยนายณัฐกฤช กรีธาธร รองนายกฯ และคณะผู้บริหาร ได้มอบแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย ให้กับ สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ในสังกัด และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...

ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020

อ่านต่อ

สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 25๖๓ นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย จันทร์แจ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ และนายพงษ์ศักดิ์ พรหมน้อย ผช.ผู้ใหญ่บ้าน เข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านของนางสาวหวิ่น ฤทธิบัว เลขที่ ๔๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าไม้รวก ที่ประสบเหตุวาตภัยจนที่พักอาศัยได้รับความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ ในการนี้  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวกยังได้มอบหมายให้นายณรงค์ภูมิ...

พุธ, 20 พฤษภาคม 2020

อ่านต่อ

โครงการประชาร่วมใจปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก จัดโครงการประชาร่วมใจปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ           เมื่อช่วงเช้าวันที่   5  พฤษภาคม  2563 นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก พร้อมด้วย นายณัฐกฤช กรีธาธร รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญมี จันทร์ ดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายณรงค์ภูมิ อาจเครือวัลย์ นายทวี กอพูนพิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลฯ นำพนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด...

อังคาร, 5 พฤษภาคม 2020

อ่านต่อ

มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ

เทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับ สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก รพ.สต. 3 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง,ตัวแทน อสม. ณ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก                   

อังคาร, 28 เมษายน 2020

อ่านต่อ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ

เทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2563       

อังคาร, 28 เมษายน 2020

อ่านต่อ

ล้างถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อถนนเส้นเขาลูกช้าง

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทำความสะอาดล้างถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนเขาลูกช้าง วันที่ 30 มีนาคม 2563           

อังคาร, 28 เมษายน 2020

อ่านต่อ

More in: ข่าวกิจกรรม

หนังสือราชการ สถ.

 

 

                                    

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.