104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

สำนักงานปลัดเทศบาล

นางณภัทร จันทร์แจ่ม 

หัวหน้าสำนักปลัด

10

นายประยูร  เชียรรัม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

v

นางยุพิน แสวงเวช 

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

 นางสาวดารณี  ขาวฉิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวบุษบา   สัชนะกูล

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

 

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

นักทรัพยากรบุคคล

         

นายจตุรงค์   สิงห์โต

นิติกรปฏิบัติการ

นายกษิเดช   เดชาอมรกิตติ์

ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววิมล    จันทร์ดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

นางสาวรวิกานต์ พานเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 นายนิติพงษ์   เผือกนุช

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ 

           

นายประสิทธิ์   กลิ่นเกล้า

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

 นายชรินทร์   ใจดี

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

นายสุวิทย์     ศรีจันทร์

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

นายวีรยุทธ  วิสุทธิวินิกานนท์

พนักงานขับรถยนต์ 

นายสุชาติ   แก่นทรัพย์

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

   

 นายอำพล  แย้มดี

คนสวน

นายมีไชย  จงสว่างเสรีชัย

คนสวน

นายนที   ศรีจันทร์

คนสวน

นางสาวลดาวรรณ  ใจบุญ

 คนงาน

นายสุรศักด์  ปานแย้ม

คนงาน 

   

นายจักรกฤษ  จุ้ยเส็ง

คนงาน