104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

กองคลัง

 

  v  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
  12  
 

นายเสนาะ ศรีแจ้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 
 16 15 15

นางสาวขนิษฐา หนองบัว

เจ้าพนักงาน

  การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

นางสาวจันทิมา นาดี

นักวิชาการ

   เงินและบัญชีปฏิบัติการ   

  นางสาวจันทร์จิรา  กิตติวุฒิดำรงชัย  

นักวิชาการ

พัสดุชำนาญการ

  นางสาวกมลวรรณ บำรุงพันธ์  

นักวิชาการ

พัสดุปฏิบัติการ

   นางสาวธนพร สีทำวงษ์     

เจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
นายพีรวัฒน์ กออุดมโชค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  นางรศริน   ชะเอมสินธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
นายปัญญา  ศรีคงอยู่

คนงาน

  นางสาวอริษา  พุกคุ่ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

     
      นางสาวเสาร์วลักษ์  เกตุรัตน์

คนงาน