104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

กองคลัง

 

   
 

 นางสาวนันทยา  เสียงสนั่น

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 

นางสาวขนิษฐา หนองบัว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวจันทร์จิรา  กิตติวุฒิดำรงชัย

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางรศริน   ชะเอมสินธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   

นางสาวอริษา  พุกคุ่ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นายพีรวัฒน์ กออุดมโชค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 นางสาวเสาร์วลักษ์  เกตุรัตน์

คนงาน

   นายปัญญา  ศรีคงอยู่

คนงาน