104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

กองช่าง

 

     

นายอำนวย  ทองแย้ม

ผู้อำนวยการกองช่าง   

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสาวสุภาพร  แสวงเวช

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา 

นายวิทวัส  ศรีเรือง

 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

นายอเนก เกตุเทียน

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน 

   

 นางสาวจันทร์ปรียา  น้อยวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลวรรณ  เขียวไสว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัตน์   แสงสว่าง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายอนุวัฒน์  ปานใจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 นายประการ    นาคเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 นายอรุณ   ใจดี

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุวรรณ  กุสลางกูรวัฒน์

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 นายฉัตรชัย  รัตนสุวรรณ

 

   

นางสาวศิรินทร์  นาคเงิน

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายสุรเกียรติ ปานแย้ม

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท 

 นายนันทวัฒน์  ทิมเมฆ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ