104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

กองการศึกษา

     
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
    

นางสาวกนกวรรณ จันทร์แสง

เจ้าพนักงานธุรการ   

นายองอาจ  พุ่มพวง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวปริชญา บวงสรวง

นักวิชาการศึกษา

               
 นางฤทัยรัช   ซาบซึ้งไพร   นางสาวชวนพิศ   แช่มเทศ       นางบุญส่ง   สิทธิชัย             นางจิรวดี    สุขสม            นางสาวสายพิณ  มันผึ้ง   
 ครู   ครู     ครู   ครู    ครู 
       
นางผกากรอง   กลิ่นหอม   นางนุชนาถ   แพรเนียม   นางอนงค์    อุทัยธรรม   นางรุ่งทิพย์   พุกคุ่ย   นางสาวกัลกมล  จุ้ยเทียน
ครู   ครู   ครู   ครู   ครู
       
น.ส.สุนันทา  พัชรวิโรจน์สกุล    นางสาวพรรวี  เกตุรัตนวัฒน    นางสาวนารีรัตน์  ไม้วิลัย   นางสาวนุชนาถ  ศรีสุข   นางสาวปฏิมา  ใจบุญ 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
       
 นางสาวสุมลทิพย์ เอี่ยมศิริ    น.ส.ภัสราภรณ์  นรภูมิพิสุทธิ์    นางสาวรุ่งนภาพร  ศรีจันทร์    นางลดา  พุ่มพวง   นางสาวพลอยวดี  พุกคุ่ย 
  ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก     ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก
             
นางสาวภานุชนาถ  แช่มเทศ   นางสาวอาริษา  มิตรตระกูล   นางสาวชุติกาญจน์ คำมั่น    นายพัฒนชาติ  ทิพย์กระธรรม     นายปวราย์ ศรีจันทร์
 ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก   คนงาน    คนงาน   คนงาน 
       
นายจักรภัทร  ภุมรา        
คนงาน