104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

กองสวัสดิการสังคม

 

           
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    
       
   

นางจริยา  ศรีแจ้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   
         

 นางสาวสุภาวดี  แก้วมีมาก

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 

 

  นักวิชาการสาธารณสุข 
   

 นายอานนท์   พยายาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 นายอภิโชค   เมฆน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นางสาวกาญจนา  อยู่ฉิม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   

 นางสาวอนุธิดา    เกตุรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวนิตินันท์   สมบัติทวีพูน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวอัจฉรา   กรีธาธร 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   

นายจักรกฤษณ์  ใจบุญ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นายจำลอง เทียนชัย 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 นายเสวก    สุขสี

คนงานประจำรถขยะ

   

นายไสว  สุขสี 

คนงานประจำรถขยะ

 

นายสยาม     มีผล 

คนงานประจำรถขยะ

 

นายอนวัฒน์  ใจฉ่ำ 

คนงานประจำรถขยะ

     

นายเกียรติยศ  สังข์สรุป 

คนงานประจำรถขยะ

 

นายธนัญชัย  ใจฉ่ำ 

คนงานประจำรถขยะ