104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

หัวหน้าส่วนราชการ

  

ปลัดเทศบาล

0 3245 8284  ต่อ 111

 

นางวารุณี  เฟื่องฟู

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนันทยา  เสียงสนั่น

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอำนวย  ทองแย้ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายองอาจ  พุ่มพวง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวธนัชชนน์  คำเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

0 3245 8284 ต่อ 101
0 3245 8284 ต่อ 102
0 3245 8284 ต่อ 103
0 3245 8284 ต่อ 104
0 3245 8284 ต่อ 105