104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

          อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถกำหนดภารกิจของเทศบาล  เป็น  ๗  ด้าน  ดังต่อไปนี้

          ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

๑. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๒. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

๓. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

๔. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๕. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

๖. ให้มีการสาธารณูปการ

ภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

๒. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

๓. การสาธารณูปการ

๔. การผังเมือง

๕. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๖. การควบคุมอาคาร

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

๑. พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ฯลฯ

๒. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง

๓. ขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๔. พัฒนาระบบจราจร ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณจราจร

๕. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

นโยบายเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑. จัดให้มีการคมนาคมในตำบลให้สะดวก  ปลอดภัย  และได้ขนาดมาตรฐาน

๒. จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้  เพื่อใช้ในการเกษตรและการบริโภค – อุปโภค อย่างเพียงพอ

๓. จัดให้มีไฟส่องสว่างรายทางสาธารณะให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่

 

          ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๑. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๒. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

๓. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๔. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

๕. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

๖. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

๗. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

๘. ให้มีและบำรุงการส่งเคราะห์มารดาและเด็ก

๙. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

๑๐. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

๑๑. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

๑๒. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

๑๓. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๔. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

ภารกิจตามมาตรฐานของ ก.ท.

๑. งานด้านการศึกษา

๒. งานด้านสังคมสงเคราะห์

๓. งานด้านการสาธารณสุข

๔. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อ (เช่น โรคเอดส์ , วัณโรค ฯลฯ)

๓. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

๔. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นโยบายเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่  และการดำรงชีวิตของตนเองโดยผ่านกระบวนการประชาคม

๒. ให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้  และเพียงพอต่อความต้องการและการดำรงชีวิต

๓. จัดให้ประชาชนได้รับความรู้  และข่าวสารของทางราชการ

๔. ให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

         

         ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ภารกิจตามมาตรฐานของ ก.ท.

๑. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๒. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๔. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

๓. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันภัย

นโยบายเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑. จัดให้ประชาชนได้รับความรู้  และข่าวสารของทางราชการ

 

         ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๑. เทศพาณิชย์

ภารกิจตามมาตรฐานของ ก.ท.

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การส่งเสริมฝึกอบรมและประกอบอาชีพ

๒. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริมการผลิต  ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย

๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. พัฒนา /ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

นโยบายเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑. ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างเอกชน  กับหน่วยงานราชการ

 

         ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๑. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การส่งเสริมฝึกอบรมและประกอบอาชีพ

๒. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

๓. การพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง และแม่น้ำสายหลัก

นโยบายเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         

         ๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๑. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบายเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

         ๗. ด้านการบริการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๑. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

ภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

๒. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

๒. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

นโยบายเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

จัดให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารของทางราชการ

 

         ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดำเนินการ

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้พิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพ ความต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลจึงกำหนดภารกิจที่เทศบาลจะดำเนินการ ดังนี้

         ๑. ภารกิจหลัก

(๑) การให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ

(๒) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๔) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗) การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

(๘) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(๙) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๐) การให้มีโรงฆ่าสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๑๑) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(๑๒) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(๑๓) การให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

(๑๔) การให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(๑๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑๖) การสาธารณูปการ

(๑๗) ส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ

(๑๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑๙) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๒๐) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(๒๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๒๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๒๔) การจัดการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์

(๓๑) การพัฒนาการบริหารเทศบาลและการพัฒนาการเมืองการบริหาร

         ๒. ภารกิจรอง

(๑) การให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(๒) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

(๓) การให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(๔) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

(๕) การจัดการศึกษา

(๖) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๘) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

(๙) การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน