104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าทางเกษตร”

 

พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และมีการวางระบบผังเมือง

2.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้ครบครันในทุกพื้นที่

3.ส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านอนามัย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ของประชาชน

4.จัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น

5.พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

6.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

7.ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น