รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง รวม  ๑๐ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๓ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก          จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ดังต่อไปนี้
 
๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  จำนวน    ๑    อัตรา
๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
 
ตำแหน่ง คนสวน                                                    จำนวน    ๒    อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทุกประเภท                                  จำนวน    ๓    อัตรา
ตำแหน่ง คนงาน                                                     จำนวน    ๓    อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา              จำนวน    ๑    อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 
- มีสัญชาติไทย
 
- มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน หกสิบปีบริบูรณ์
 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
 
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกพักงานจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการอื่นและกรุงเทพมหานคร
 
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกหรือเลิกจ้างเพราะกระทำผิดวินัยจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการอื่นและกรุงเทพมหานคร
 
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
- ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ ภาคผนวก ก.)
 
 
 
๓. ระยะเวลาการจ้าง
 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันที่มีสัญญาจ้าง
 
- พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มีสัญญาจ้าง
 
 
 
๔. อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทนอื่น
 
๔.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                         อัตราค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท/เดือน
 
๔.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
 
      - คนสวน                                                          อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
 
      - ผู้ช่วยช่างทุกประเภท                                        อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
 
      - คนงาน                                                           อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
 
      - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                    อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
 
                       (พร้อมทั้งได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๙.๓ / ว๑๓๗๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
 
๕. วันเวลา สถานที่ รับสมัคร
 
- ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.) ได้ที่สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  
 
๐-๓๒๔๕-๘๒๘๔ ต่อ๑๐๑ หรือทาง Http://www.thamairuak.com ในระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ – ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
 
โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้
 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งละ  ๑๐๐  บาท
 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป           ตำแหน่งละ  ๕๐  บาท
 
๖. เอกสารและหลักฐานการรับสมัครการสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ
 
๖.๑ รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จำนวน  ๓  รูป
 
๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๔ สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ แล้ว)  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๕ สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๗ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๘ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๙ หลักฐานอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ
 
๖.๑๐ ให้ผู้สมัครรับรองตนเองว่าได้ยื่นหลักฐานเอกสารและมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าว ถือว่าไม่มีสิทธิจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ตามประกาศฯ และเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จะดำเนินคดีตามกฎหมาย(เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง)
 
                   ๗. เงื่อนไขในการสมัคร
 
                   - ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
                   - ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ระเบียบ  กฎหมายที่กำหนด  หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าวให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้
 
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 
เทศบาลตำบลท่าไม้รวก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ  ในวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี หรือทาง Http://www.thamairuak.com
 
๙. วันเวลาและสถานที่สอบ
 
เทศบาลตำบลท่าไม้รวกจะดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบาลท่าไม้รวก   ในวันอังคาร  ที่  ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
- เวลา  ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียนพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
- เวลา ๑๐.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ของพนักงานจ้างทุกประเภท
 
- ผู้สมัครสอบฯ ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๒๐ นาที เมื่อเลยกำหนดเวลาเข้าสอบไปแล้ว ๑๕ นาที ถือว่าไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
- ผู้สมัครสอบฯ จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพสตรี สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมกางเกงขายาวสุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)
 
๑๐. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
 
 เทศบาลตำบลท่าไม้รวก จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังนี้
 
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย
 
สอบข้อเขียน                                            ๑๐๐  คะแนน  ประกอบด้วย
 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป                         ๕๐  คะแนน
 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง            ๕๐  คะแนน
 
สอบสัมภาษณ์                                          ๑๐๐  คะแนน
 
คะแนนรวม                                              ๒๐๐   คะแนน
 
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย
 
สอบสัมภาษณ์                                         ๑๐๐    คะแนน
 
          คะแนนรวม                                    ๑๐๐    คะแนน
 
ผู้ที่จะผ่านการสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของคะแนนแต่ละภาค
 
๑๑. การตัดสินผลการสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ
 
เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  จะทำการประกาศผลการเลือกสรร ใน วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ Http://www.thamairuak.com  โดยจะประกาศขึ้นบัญชีเรียงลำดับจากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  จะทำการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ไว้เป็นเวลา ๖๐ วัน หากมีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้ก็ให้ยกเลิกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีนี้หรือแล้วแต่เทศบาลตำบลท่าไม้รวกเห็นสมควรผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีนี้ไว้ให้ใช้บรรจุเป็นพนักงานจ้างได้เฉพาะในสังกัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น
 
๑๒. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
 
เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ก็ต่อเมื่อเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี (ก.ท.จ.เพชรบุรี)และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.ท.จ.กำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อาจถอดรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.