ประวัติเทศบาล

ประวัติความเป็นมาของ เทศบาลท่าไม้รวก
                ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าไม้รวกนั้น แต่เดิมบรรพบุรุษได้ตั้งรกรากอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี  มานานกว่า 150 ปี จากคำบอกเล่าสู่กันมานาน แต่ก่อนสถานที่เดิมเป็นป่าไม้รวก ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ และตัดไม้รวกไปขาย โดยบรรทุกใส่ลงแพล่องไปตามแม่น้ำเพชรบุรี ต่อมามีผู้คนมาอาศัยอยู่ ตั้งบ้านเรือนถาวรริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี จนเป็นตำบลท่าไม้รวกในปัจจุบันนี้ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งกำนัน จากอดีต ( เท่าที่สืบค้นได้ )  จนถึงปัจจุบันนี้
                    1. นายผาด                             มีผล
                    2. นายใบ                               แสนกล้า
                    3. นายชวน                           ลายคราม
                    4. นายสิทธิชัย                      ภานุวาส
                    5. นายประสิทธิ์                   เกตุรัตน์
                    6. นายโทน                           อยู่ฉิม
                    7. นายผัน                              พุกคุ่ย ( ปัจจุบัน )
                ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน  หลีกภัยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ( ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการ การกระจายอำนาจ แทนที่จะรวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางหรือภูมิภาคความเจริญเติบโตในชนบทจึงไม่ค่อยทั่วถึง )  มีผลทำให้ตำบลที่มีรายได้เฉลี่ยสามปีย้อนหลังหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ยกฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น “ องค์การบริหารส่วนตำบล ” มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและตำบลท่าไม้รวกได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ลงนามโดย นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยมีนายประสิทธิ์ เกตุรัตน์ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรกและต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าไม้รวกในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยมี นายสิริศักดิ์  สมบัติทวีพูน เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก

ประวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้านในตำบลท่าไม้รวก

                ประวัติหมู่ที่ 1 บ้านท่าไม้รวก
                ความเป็นมาของหมู่บ้านท่าไม้รวกนั้น เดิมภายในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านมีป่าไม้รวกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวบ้านส่วนใหญ่จะตัดไม้รวกไปขายโดยการล่องแพไปตามแม่น้ำเพชรบุรี  จึงทำให้ผู้ที่อาศัยในบริเวณนั้นเรียกว่าบ้านท่าไม้รวก    ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ที่  1 คือ นายเกริ่น เกิดทรัพย์ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเผา พิมพ์สะอาด ก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน จนถึง พ.ศ. 2528 ต่อมา           นายสัมฤทธิ์ จุ้ยเทียน และเมื่อปี พ.ศ. 2539 ก็ได้มีการแยกขอบเขตของการปกครองโดยการตั้งหมู่บ้านใหม่เป็น หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้รวกล่าง

                 ประวัติหมูที่ 2 บ้านหนองเตียน
                หมู่บ้านหนองเตียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2250 ( สมัยรัชกาลที่ 5 ปกครองสยาม สืบเนื่องจาก พ.ศ. 2250 จนถึงปัจจุบัน ได้ 297 ปี ( พ.ศ. 2547 ) มีเนื้อที่ 4,500ไร่ เดิมทุ่งบ้านหนองเตียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชาวบ้านอาศัยอยู่ 10 หลังคาเรือน มีเพียง 3 นามสกุลที่อาศัยอยู่คือ  นามสกุล แช่มเทศ นามสกุล เกตุรัตน์ และนามสกุลเกิดทรัพย์ อาชีพหลักของคนสมัยนั้น คือ ตัดไม้รวกขาย อาชีพรองคือ การทำนา ก่อนจะย้ายถิ่นฐานทุ่งหนองเตียน มาตั้งรกรากที่ริมแม่น้ำกลัดวังงาม    ( บ้านหนองเตียนในปัจจุบัน ) เพราะทนความแห้งแล้งไม่ไหว   หมู่บ้านหนองเตียนมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว 10 คน คือ   1.นายเพิ่ม เกตุรัตน์    2.นายเพลิง สุขสม  3.นายรวย แช่มเทศ   4.นายคิ้ม   ช่อมาลี     5.นายแก่น ดำริ    6.นายดี ผิวผ่อง    7.นายทองหล่อ  พุกคุ่ย     8.นายอรัญ  อินแย้ม    9.นายสุรพล  อบลัดดา  และ 10.นายสมชาย   เกตุรัตน์(คนปัจจุบัน)

                  ประวัติหมู่ที่ 3 บ้านในคุ้ง
                ความเป็นมาของบ้านในคุ้ง เกิดขึ้นเนื่องจากภายในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นคุ้งน้ำ เดิมเรียกว่า “ คุ้งขนมบูด ” โดยแม่น้ำแม่ประจันต์และแม่น้ำเพชรบุรีไหลมาบรรจบกันทำให้เกิดเป็นคุ้งขนาดใหญ่ จึงเรียกว่า “ บ้านในคุ้ง ” มาจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านในคุ้งมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ ผู้ใหญ่เรียง  จันนิล      ผู้ใหญ่สิทธิชัย  ภานุวาส       ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนิท  บัวโรยและผู้ใหญ่สุวินัย   ทับห้างเป็นคนปัจจุบัน

                 ประวัติหมู่ที่ 4 บ้านหนองชุมแสง
                แรกเริ่มทีเดียว บ้านหนองชุมแสงเป็นป่าไม้ใหญ่ ชาวบ้านชอบเรียกว่าป่าดงดิบ ไม่มีใครกล้าเข้ามาเที่ยว นอกจากพรานป่าเท่านั้น ป่านี้เป็นที่อยู่ของสัตว์หลายชนิด เช่น ช้าง เสือ กวาง เก้ง หมี ฯลฯ  ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลย นอกจากหมู่บ้านที่ใกล้เคียงที่มีอยู่เดิม คือ บ้านท่าลาว บ้านท่าไม้รวก บ้านหนองเตียน ไม่มีผู้คนเดินผ่านป่าแห่งนี้ พวกชาวบ้านเหล่านี้อาศัยเรือเป็นยานพาหนะในการติดต่อซึ่งกันและกัน พวกที่เข้ามาเที่ยวในป่าแห่งนี้กลับไปจะเป็นไข้ป่าทุกคน และรักษามิใคร่หาย เพราะในสมัยนั้นการแพทย์ไม่ค่อยเจริญ    เริ่มมีผู้คนทยอยกันเข้ามาทำมาหากินในป่านี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 โดยการแนะนำของนางเจียม  สุขสมบัติ ได้ชักชวนชาวไทย และชาวจีน เข้ามาอาศัยทำกินในถิ่นนี้ ตอนนั้นรัฐบาลยังมีมีกฎหมายคุ้มครองสงวนป่า ต่อมารัฐบาลมีโครงการที่จะสร้างเขื่อนกั้นน้ำขึ้น จึงมีผู้คนอพยพเข้ามากันมากขึ้น เมื่อมีผู้คนอพยพมามากขึ้นจึงจัดตั้งเป็น “ หมู่บ้านหนองชุมแสง ” ที่เขาเรียกกันว่าบ้านหนองชุมแสง เพราะ ในป่าแห่งนี้มีหนองน้ำอยู่หลายแห่ง แต่เป็นที่น่าสนใจอยู่แห่งหนึ่ง จะเป็นหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่ ที่หนองน้ำนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในหนองน้ำ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ ต้นชุมแสง ” มีผู้เล่าว่าต้นชุมแสงนี้ เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ในยามเข้าหรือยามเย็นจะมีแสงระยิบระยับ ทำให้ดูแล้วมีความสวยงาม จึงได้ใช้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านหนองชุมแสง ”  มีผู้ใหญ่บ้านเท่าที่สืบค้นได้จำนวน  4 คน  ดังนี้ 1.ผู้ใหญ่ช้อน    ลายคราม    2.ผู้ใหญ่ประสิทธิ์   เกตุรัตน์    3.ผู้ใหญ่ผิน    นภาธรรมสกุล   4.ผู้ใหญ่บุญยิ่ง    รุ่งเรือง (คนปัจจุบัน)

                 ประวัติหมู่ที่ 5 บ้านท่าลาว
                หมู่บ้านท่าลาว เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเก่าแก่มาตั้งแต่ดั้งเดิมจากหลักฐานปรากฎตามนิราศเขาลูกช้าง ซึ่งแต่งโดยนายต่วน เมื่อปี พ.ศ. 2429 แต่งขึ้นในโอกาสที่เดินทางไปเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสเขาลูกช้าง เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429 ตามความตอนหนึ่งว่า

                                ฉันก็เร่งรีบเดินเกินท่าลาว                 เห็นสาวสาวยืนอยู่ไม่สูสี

                                ถึงตำบลเขาเรียกว่ากบชี                     นึกยินดีดังได้ไปนิพพาน

                 จากหลักฐานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ชุมชนบ้านท่าลาวนี้มีมาตั้งแต่เดิมในสมัยรัฐกาลที่ 5 แล้ว เมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 จึงใช้ชื่อว่า “ หมู่บ้านท่าลาว ” มาจนถึงปัจจุบันและมีผู้ใหญ่บ้านเท่าที่สืบค้นได้จำนวน  6 คน ได้แก่ 1.ผู้ใหญ่ฑูรย์   แสนกล้า   2.ผู้ใหญ่ใบ   แสนกล้า    3.ผู้ใหญ่บด   อินทร์แหยม   4.ผู้ใหญ่ทรัพย์    พุกคุ่ย    5.ผู้ใหญ่โทน    อยู่ฉิม    6.ผู้ใหญ่วิชาญ    อยู่ฉิม (คนปัจจุบัน)

                 ประวัติหมู่ที่ 6 บ้านเขาลูกช้าง
                หมู่ที่ 6 บ้านเขาลูกช้าง แยกจากหมู่ที่ 5 บ้านท่าลาว โดยใช้ชื่อตามชื่อภูเขาล้างที่มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ดั้งเดิม ชุมชนย่านนี้มีสภาพเป็นป่าเขาไม่มีผู้คนอาศัยประกอบกับมีไข้มาลาเรียระบาด ทำให้ผู้คนไม้กล้าอยู่อาศัยมากนัก   ต่อมาปี พ.ศ. 2494 พระอาจารย์จ้วน จันทสิริ  ( พระครูพิพิธพัชรศาสน์  ชื่อสมณศักดิ์ของท่านในเวลาต่อมา ) พระภิกษุสงฆ์วัดท่าคอยได้มาเป็นเจ้าอาวาส และพระคุณท่านได้พัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ไว้มากมาย ท่านเป็นพระภิกษุที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ได้สร้างโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ก่อสร้างถนนหนทาง จนมีผู้คนมาอยู่อาศัยมากขึ้นในบริเวณเขาลูกช้างนี้ จนเป็นย่านชุน โดยส่วนใหญ่พื้นที่ของหมู่ ที่ 6 เป็นที่ดินของวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างเกือบทั้งหมด เมื่อมีความเจริญมากยิ่งขึ้นในสมัยของท่าน ทางราชการจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า  “ หมู่บ้านเขาลูกช้าง ”

                 ประวัติหมู่ที่ 7 บ้านไร่หลวง
                ความเป็นมาของบ้านไร่หลวงเกิดขึ้นเนื่องจากเดิมเป็นบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนเพาะชำพันธ์ไม้ประเภทมะฮอกกานี ต่อมาประชาชนได้เข้ามาอาศัยมากขึ้น ทางราชการจึงอนุมัติให้ทำกิน จึงเรียกว่าบ้าน “ ไร่หลวง ” มาจนถึงปัจจุบันนี้   ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายสมพร  ภิญญาธนาบัตร เริ่มดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 และมีนายประสิทธิ์  แซ่ปุ้ย ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

                ประวัติหมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้รวก
                ความเป็นมาของหมู่บ้านท่าไม้รวกนั้นเดิมในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านมีป่าไม้รวกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะตัดไม้รวกนำล่องแพไปขาย จึงเรียกชื่อ บ้านท่าไม้รวก แต่เนื่องจากบ้านท่าไม้รวกมีพื้นที่ที่กว้างเกินขอบเขตการปกครองจากหมู่ที่ 1 จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2539  โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ที่ 8 คือ นายเจียน  น้อยวงศ์  ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2539  แต่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ประมาณ 7 เดือนก็เสียชีวิต จึงต้องเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยนายวสันต์  แสงกลั่น ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายยงยุทธ  อินทร์เรือง

                 ประวัติหมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะวาย
                หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะวาย แยกจากหมู่ที่ 6 บ้านเขาลูกช้าง ซึ่งแต่เดิมเป็นชุมชนเดียวกัน เมื่อมีความเจริญมีผู้คนอาศัยมากขึ้น ทำให้ไม่สะดวกในการปกครองดูแลและพัฒนา ทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในเขตตำบลท่าไม้รวก เป็นหมู่ที่ 9    เมื่อวันที่   12   เมษายน   พ.ศ. 2542    โดยใช้ชื่อลำห้วยที่คนในหมู่บ้านใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เรียกว่า     “ ห้วยตะวาย ” เป็นชื่อหมู่บ้านห้วยตะวาย

                 ประวัติหมู่ที่ 10 บ้านโค้งตาบาง
                เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านไร่หลวง เมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้แยกมาเป็นหมู่ที่ 10 บ้านโค้งตาบาง เหตุที่เรียกว่าบ้านโค้งตาบางเพราะคนรุ่นแรกที่มาอยู่ชื่อนายบาง  มาปลูกบ้านอาศัย อยู่บริเวณทางโค้งของพื้นที่หมู่บ้านแล้วชาวบ้านก็ได้สัญจรไป-มา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านโค้งตาบาง มีผู้ใหญ่คนแรกคือ นายฉันท์  อัครสกุลภิญโญ

                ประวัติหมู่ที่ 11 บ้านหนองชุมแสงล่าง
                บ้านหนองชุมแสงล่าง หมู่ที่ 11 แต่เดิมอยู่รวมกับบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จากหลักฐานชื่อหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันยังปรากฎอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 11 คือ หนองน้ำ หนองชุมแสง บรรพบุรุษได้ตั้งรกรากอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี รวมทั้งอาศัยหนองน้ำหนองชุมแสงในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร ต่อมามีผู้คนอาศัยเพิ่มขึ้น จึงจัดตั้งชื่อหมู่บ้านตามหนองน้ำ สาธารณะที่มีต้นชุมแสงขึ้นเต็มมากมาย ชื่อหมู่บ้านคือ บ้านหนองชุมแสง     เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ การปกครองดูและเป็นไปไม่ทั่วถึง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านหนองชุมแสงล่าง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แยกจากหมู่ที่ 4 บ้านหนองชุมแสง โดยมีนายเสรี   กอวชิรพันธ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

                 ประวัติหมู่ที่ 12 บ้านหนองเตียนล่าง
                ความเป็นมาของหมู่บ้านหนองเตียนล่างนั้น หมู่บ้านนี้ได้แยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่ที่ 2 บ้านหนองเตียน เมื่อ พ.ศ. 2543 เนื่องจากพื้นที่หมู่ 2 นั้นมีอาณาเขตกว้างจึงทำให้ยากแก่การปกครองทั้งมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีนาย มานะ  ส่งสี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2543

                 ประวัติหมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง
                ประวัติความเป็นมาเหมือนหมู่ที่ 4 แต่แยกหมู่บ้านออกมาเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยมีนายเผ่า  พุกคุ่ย เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 1 ปี จากนั้นจึงลาออกในปีต่อมา มีนายผัน  พุกคุ่ย ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลา 4 เดือน จากนั้นจึงลงสมัครกำนันของตำบลท่าไม้รวกแล้วก็ได้เป็นกำนันเมื่อปี พ.ศ. 2543

ชมพู่รสเด็ด   การเกษตรเลื่องลือ   พระพุทธบาทเขาลูกช้างก้องชื่อ   นามระบือตำบลแห่งสองฟากฝั่งแม่น้ำเพชร

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน53
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้115
mod_vvisit_counterอาทิตย์ก่อน600
mod_vvisit_counterเดือนนี้1612
mod_vvisit_counterเดือนก่อน2025
mod_vvisit_counterทั้งหมด96883
 

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  เลขที่ 104 หมู่ 5  ถนนเขื่อนเพชร-เขาลูกช้าง    ตำบลท่าไม้รวก     อำเภอท่ายาง     จังหวัดเพชรบุรี    76130

โทรศัพท์,โทรสาร   032-458284 www.thamairuak.com   ติดต่อเรา thamairuak_thamairuak@hotmail.com