ผลการดำเนินงาน
  กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
  # รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
  1 สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 108
  2 สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 86
  3 สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 80
  4 สถิติงานบริการด้านสาธารณูปโภค กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 91
  5 สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 85
  6 สถิติงานบริการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 Administrator 83
  7 สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 Administrator 77
  8 สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 Administrator 63
  9 สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2560 Administrator 60
  10 สถิติด้านงานบริการสาธารณูปโภค กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 Administrator 55
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs

  เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวกจะจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs  ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.เป้นต้นไป  ณ บริเวณห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

  พฤหัสบดี, 3 มกราคม 2019

  อ่านต่อ

  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒

  ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดการเลือกสรรในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๒๐  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร  ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้    

  พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018

  อ่านต่อ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร

  ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้    

  ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018

  อ่านต่อ

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง รวม  ๑๐ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

  ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

  อ่านต่อ

  สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

  สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ถังขยะ 96 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย      

  อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

  อ่านต่อ

  สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์  กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 ราย ขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ - ราย ขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ - ราย รวมทั้งสิ้น 22 ราย      

  อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

  อ่านต่อ

  สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561

  สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภท จำนวน วาตภัย - ราย อุทกภัย 251 ราย อัคคีภัย 1 ราย รวมทั้งสิ้น 252 ราย      

  อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

  อ่านต่อ

  สถิติงานบริการด้านสาธารณูปโภค กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  สถิติงานบริการด้านสาธารณูปโภค  กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน การขออนุญาตก่อสร้าง 56 ราย การขอให้รับรองอาคาร 44 ราย งานติดตั้งไฟฟ้ารายทาง 94 ราย งานประปา 8 ราย รวมทั้งสิ้น 202 ราย      

  อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

  อ่านต่อ

  สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

  สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 80 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 23 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส 22 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ราย รวมทั้งสิ้น 225 ราย      

  อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

  อ่านต่อ

  การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

  การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

  พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

  อ่านต่อ

  ก่อนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ

  รู้ก่อนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ อาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ 

  พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

  อ่านต่อ

  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  

  พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

  อ่านต่อ

  โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

  โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 

  พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

  อ่านต่อ

  รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบปีงบประมาณ 2560

  เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก                                                       เรื่องเดิม ๑. คำสั่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกที่ 567/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตั้งอยู่ ณ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก มีคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานคณะทำงาน, นายประยูร  เชียรรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นคณะทำงาน,...

  เสาร์, 21 ตุลาคม 2017

  อ่านต่อ

  สถิติงานบริการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560

  สถิติงานบริการกำจัดขยะมูลฝอย  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560   ประเภท จำนวน ถังขยะ 150 ราย รวมทั้งสิ้น 150 ราย      

  อาทิตย์, 1 ตุลาคม 2017

  อ่านต่อ

  Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

  Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

  Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

  Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.