ตราสัญญาลักษณ์ เทศบาล

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ตราสัญญาลักษณ์ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ขาวดำ) Download ตราสัญญาลักษณ์ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ขาวดำ) Download

hot!
Date added: 05/26/2016
Date modified: 05/27/2016
Filesize: 146.97 kB
Downloads: 574
ออกแบบโดย  อาจารย์ทรงธรรม  ขำทวี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี( 13  ก.ย.  2551)

ความหมายของตราสัญลักษณ์หรือภาพดวงตราประจำเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
มณฑป   หมายถึง มณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทฝังลึกลงในหินบนยอดเขา มีมาแต่โบราณ และมีเหตุการณ์บันทึกทางประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้
 
   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429  ปีจออัฐศก ศักราช 1248 วันที่รัชกาล 667 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ดังจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวัน ภาค 23 หน้า 18-24 ความว่า “เวลาย่ำรุ่งเศษเสด็จไปประพาสเขาลูกช้างทางแต่พลับพลาที่ประทับไป 30 เส้น ถึงตำบลเรียกว่าเขาลูกช้าง เป็นป่าแลเนินดินทำนองพระแท่นดงรัง มีหินเป็นเขามอซ้อนกันเป็นรูปต่าง ๆ ซ้อนกัน 3 ก้อนบ้าง 4 ก้อนบ้างเป็นอันมาก แต่ที่สำคัญนั้นมีรอยพระพุทธบาท ทรงพระราชดำริว่าจะให้ปฏิสังขรณ์เป็นมณฑปสวมเสีย ประพาสอยู่จนเช้า 4 โมงเศษ เสด็จกลับประทับพลับพลาเต็นท์ที่ประทับแรม แต่พื้นที่แลอากาศในที่นี้ร้อนจัดในเวลากลางวันมาก ครั้นเวลาค่ำก็หนาวอย่างยิ่ง”
 
   วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2498 สมเด็จพระศรีนครินทร์ พระบรมราชชนนี (สมเด็จย่า ได้เสด็จมานมัสการ)
 
   วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2498  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ได้เสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาท และได้พระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดไว้ 500  บาท ปี พ.ศ. 2500 มิได้เสด็จแต่ได้พระราชทานทรัพย์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายชาติ บุญยรัตพันธ์) ให้นำไปถวายจำนวน 1,000  บาท  พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) ได้นำพระราชทรัพย์นี้ไปสร้างศาลาราชานุสรณ์ ตรงทางขึ้นสู่มณฑป (ปัจจุบันศาลาได้พังไปแล้ว)กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2498
 
ต้นไม้รวก  ในอดีตมีป่าไม้รวกขึ้นหนาแน่นบริเวณแม่น้ำเพชรบุรี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีอาชีพเสริมโดยการตัดไม้รวกขายเพื่อทำเป็นแพล่องแม่น้ำเพชรบุรีลงไปสู่ปากอ่าวบางตะบูนในเขตอำเภอบ้านแหลม สำหรับทำการค้าขายและทำประมง การเดินทาง ฯลฯ จึงมีชื่อว่า “ตำบลท่าไม้รวก” จนถึงปัจจุบัน
 
แม่น้ำเพชรบุรี ตำบลท่าไม้รวกเป็นตำบลที่มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน กลางตำบลครอบคลุมทั้ง 13  หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  ประชาชนสองฟากฝั่งได้อาศัยแม่น้ำเพชรบุรีหล่อเลี้ยงชีวี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ตราสัญญาลักษณ์ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (สี) Download ตราสัญญาลักษณ์ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (สี) Download

hot!
Date added: 05/26/2016
Date modified: 05/27/2016
Filesize: 157.57 kB
Downloads: 580
ออกแบบโดย  อาจารย์ทรงธรรม  ขำทวี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี( 13  ก.ย.  2551)

ความหมายของตราสัญลักษณ์หรือภาพดวงตราประจำเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
มณฑป   หมายถึง มณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทฝังลึกลงในหินบนยอดเขา มีมาแต่โบราณ และมีเหตุการณ์บันทึกทางประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้
 
   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429  ปีจออัฐศก ศักราช 1248 วันที่รัชกาล 667 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ดังจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวัน ภาค 23 หน้า 18-24 ความว่า “เวลาย่ำรุ่งเศษเสด็จไปประพาสเขาลูกช้างทางแต่พลับพลาที่ประทับไป 30 เส้น ถึงตำบลเรียกว่าเขาลูกช้าง เป็นป่าแลเนินดินทำนองพระแท่นดงรัง มีหินเป็นเขามอซ้อนกันเป็นรูปต่าง ๆ ซ้อนกัน 3 ก้อนบ้าง 4 ก้อนบ้างเป็นอันมาก แต่ที่สำคัญนั้นมีรอยพระพุทธบาท ทรงพระราชดำริว่าจะให้ปฏิสังขรณ์เป็นมณฑปสวมเสีย ประพาสอยู่จนเช้า 4 โมงเศษ เสด็จกลับประทับพลับพลาเต็นท์ที่ประทับแรม แต่พื้นที่แลอากาศในที่นี้ร้อนจัดในเวลากลางวันมาก ครั้นเวลาค่ำก็หนาวอย่างยิ่ง”
 
   วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2498 สมเด็จพระศรีนครินทร์ พระบรมราชชนนี (สมเด็จย่า ได้เสด็จมานมัสการ)
 
   วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2498  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ได้เสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาท และได้พระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดไว้ 500  บาท ปี พ.ศ. 2500 มิได้เสด็จแต่ได้พระราชทานทรัพย์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายชาติ บุญยรัตพันธ์) ให้นำไปถวายจำนวน 1,000  บาท  พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) ได้นำพระราชทรัพย์นี้ไปสร้างศาลาราชานุสรณ์ ตรงทางขึ้นสู่มณฑป (ปัจจุบันศาลาได้พังไปแล้ว)กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2498
 
ต้นไม้รวก  ในอดีตมีป่าไม้รวกขึ้นหนาแน่นบริเวณแม่น้ำเพชรบุรี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีอาชีพเสริมโดยการตัดไม้รวกขายเพื่อทำเป็นแพล่องแม่น้ำเพชรบุรีลงไปสู่ปากอ่าวบางตะบูนในเขตอำเภอบ้านแหลม สำหรับทำการค้าขายและทำประมง การเดินทาง ฯลฯ จึงมีชื่อว่า “ตำบลท่าไม้รวก” จนถึงปัจจุบัน
 
แม่น้ำเพชรบุรี ตำบลท่าไม้รวกเป็นตำบลที่มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน กลางตำบลครอบคลุมทั้ง 13  หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  ประชาชนสองฟากฝั่งได้อาศัยแม่น้ำเพชรบุรีหล่อเลี้ยงชีวี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

                                    

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.