Details for การจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
คุณสมบัติค่า
Nameการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
Description

พัสดุที่ใช้แล้วและมีสภาพชารุด จานวน ๑๗ รายการ

 

๑. เครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที เลขทะเบียนครุภัณฑ์  ๔๑๗/๔๔/๐๐๐๒  

๒. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์   ๔๐๑/๔๙/๐๔๔๓

๓. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์  ๔๐๑/๔๙/๐๔๔๕

๔. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์  ๔๐๑/๔๙/๐๔๔๖

๕. เก้าอี้ทำงาน เลขทะเบียนครุภัณฑ์  ๔๐๑/๕๒/๐๔๕๔

๖. เก้าอี้ทำงาน เลขทะเบียนครุภัณฑ์  ๔๐๑/๕๒/๐๔๕๖

๗. เก้าอี้ทำงาน เลขทะเบียนครุภัณฑ์  ๔๐๑/๕๒/๐๔๕๗

๘. เครื่องโทรสาร เลขทะเบียนครุภัณฑ์  ๔๙๒/๔๑/๐๐๐๑

๙. เครื่องหาพิกัดดาวเทียม  เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐/๔๖/๐๐๐๑ 

๑๐. วีดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป  เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๕๕/๔๔/๐๐๐๑

๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖/๔๘/๐๐๐๖

๑๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖/๔๘/๐๐๐๗

๑๓. เครื่องปริ้นเตอร์  เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๖/๕๑/๐๐๐๕   

 ๑๔. เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๖/๕๒/๐๐๑๑  

๑๕. ยางเก่ารถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๐๙   จำนวน ๔ เส้น

๑๖. ยางเก่ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๓๓๖  จำนวน ๔ เส้น

๑๗. ถังบรรจุขยะที่ถอดออกมาจากรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๐๙ เพื่อนำไปปรับปรุงเป็นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์   จำนวน  ๑  ถัง

Filename23.การจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด.pdf
Filesize95.39 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatornemoneo
Created On: 10/18/2011 15:58
Viewersทุกๆ คน
Maintained byผู้แก้ไข
Hits1207 Hits
Last updated on 10/18/2011 16:05
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum

ชมพู่รสเด็ด   การเกษตรเลื่องลือ   พระพุทธบาทเขาลูกช้างก้องชื่อ   นามระบือตำบลแห่งสองฟากฝั่งแม่น้ำเพชร

SAM_6336_resize.JPG
 

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  เลขที่ 104 หมู่ 5  ถนนเขื่อนเพชร-เขาลูกช้าง    ตำบลท่าไม้รวก     อำเภอท่ายาง     จังหวัดเพชรบุรี    76130

โทรศัพท์,โทรสาร   032-458284 www.thamairuak.com   ติดต่อเรา thamairuak_thamairuak@hotmail.com